Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

اهداف آموزشی دوره

 • آشنایی با رفتار انسان در سازمان و طرز صحیح برخورد رفتاری و کسب مهارت های ارتباطی برای رهبری موثر در سازمان ، تلفیق نیازها و علایق مشترک کارکنان با اهداف سازمان می باشد.

سرفصل های آموزشی

 • تعریف مدیریت نوین
 • اصول مدیریت علمی
 • مکانیزم مدیریت علمی
 • عوامل موثر در مدیریت علمی
 • بخش اول: مهارت های ارتباطی
 • اهمیت ارتباطات
 • تعاریف و فرآیند ارتباطات
 • اصول و قواعد صحیح در برقراری ارتباط موثر
 • تعریف و انواع ارتباط سازمانی
 • روش های ارتباطات
 • ویژگی های افرادی که به خوبی ارتباط برقرار می کنند
 • گوش شنوا: زیربنای مهارت ارتباطی
 • نتیجه گیری
 • بخش دوم : رفتار سازمانی
 • تعریف مدیریت رفتاری
 • مهارت های مدیر
 • تعاریف انگیزش و رفتار سازمانی
 • ماهیت رفتار انسان در سازمان
 • تئوری های شخصیت
 • رابطه شخصیت با رفتار سازمانی
 • تعریف رهبری در سازمان
 • عوامل موثر در شیوه های رهبری
 • ادراک و نقش آن در در رفتار سازمانی
 • مقاومت در برابر تغییر و علل آن
 • راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر
 • رهبری موفقیت آمیز در مقابل رهبری اثربخش
 • مدیریت موفق و اثربخش
 • نتیجه گیری: چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود؟
نوع دوره : سازمان و مدیریت

مخاطبین دوره: کلیه مدیران ارشد و میانی و کارشناسان سازمان

مدت زمان دوره : 20 ساعت

روش ارائه محتوی: کلاس درس

شرایط مدرسین : واجدین گواهی صلاحیت از مراکز ذیربط

منابع و محتوای آموزشی: کتاب و جزوه

معیارهای ارزشیابی : کتبی مبتنی بر نظام شایستگی حرفه ای اتاق

روش اجراء: حضوری

نظری وجود ندارد

نظردهی بسته شده