Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

مدیریت برنامه¬ریزی نیروی انسانی

مدیریت برنامه¬ریزی نیروی انسانی

مدیریت برنامه¬ریزی نیروی انسانی

اهداف آموزشی دوره

  • توضیح اهمیت، جایگاه و فرآیند مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان – تشریح روش های تامین نیرو از داخل و خارج سازمان.

سرفصل های آموزشی

  • تعاریف و اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی
  • جایگاه برنامه ریزی نیروی انسانی در مدیریت منابع انسانی
  • حالت های ناشی از مقایسه نیروی انسانی موجود و پیش بینی نیاز به نیروی انسانی
  • تعادل عرضه و تقاضای نیروی انسانی
  • مازاد نیروی انسانی
  • کمبود نیروی انسانی
  • منابع و روش های تامین نیرو از داخل و خارج

 

نوع دوره : سازمان و مدیریت

مخاطبین دوره: کلیه مدیران ارشد و میانی و کارشناسان سازمان

مدت زمان دوره : 8 ساعت

روش ارائه محتوی: کلاس درس

شرایط مدرسین : واجدین گواهی صلاحیت از مراکز ذیربط

منابع و محتوای آموزشی: کتاب و جزوه

معیارهای ارزشیابی : کتبی مبتنی بر نظام شایستگی حرفه ای اتاق

روش اجراء: حضوری

نظری وجود ندارد

نظردهی بسته شده