Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

دوره آموزشی خود مدیریتی (self management )

دوره آموزشی خود مدیریتی (self management )

دوره آموزشی خود مدیریتی (self management )

اهداف آموزشی دوره

  • کنترل و هدایت واکنش های هیجانی و احساسات در برابر افراد و در موقعیت های مختلف که از این طریق قادر به واکنش مثبت و موثر بود.

سرفصل های آموزشی

  • خودآگاهی چیست؟
  • مهارت ارتباط موثر
  • سبک های ارتباطی
  • راهکارهای ارتباط موثر
  • مهارت های کنترل خشم
  • مهارت های کنترل استرس
  • راه های مقابله با استرس
  • مهارت های همدلی
  • حقوق افراد

 

 

نوع دوره : سازمان و مدیریت

مخاطبین دوره: کلیه مدیران ارشد و میانی و کارشناسان سازمان

مدت زمان دوره : ۸ ساعت

روش ارائه محتوی: کلاس درس

شرایط مدرسین : واجدین گواهی صلاحیت از مراکز ذیربط

منابع و محتوای آموزشی: کتاب و جزوه

معیارهای ارزشیابی : کتبی مبتنی بر نظام شایستگی حرفه ای اتاق

روش اجراء: حضوری

نظری وجود ندارد

نظردهی بسته شده