Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

دیباچه :

موسسـه ی آموزشـی پژوهشـی سـینا در سـال ۱۳۶۷ توسـط وزارت معـادن و فلـزات سـابق تاسـیس گردیـده و تاکنـون در حـوزه هـای آمـوزش و پژوهـش مشـغول فعالیـت مـی باشـد. ایـن موسسـه همـواره تـاش نمـوده تـا در راسـتای ارتقـای دانـش و مهارت سـرمایه ی انسـانی کشـور نقـش آفرینـی نمایـد. از سـال ۱۳۸۱ همزمـان بـا تاسـیس سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی، تحـت پوشـش آن سـازمان قـرار گرفتـه و بـا تمرکـز بـر واحـد هـای صنعتـی و معدنـی بـه فعالیت خـود ادامـه داده اسـت. در حـال حاضـر بـه عنـوان بـازوی آموزشـی بنیـاد مسـتضعفان انقـاب اسـامی بـا رویکـرد و سـاختارهایی نویـن در حـوزه هـای متنـوع و گرایـش هـای مختلـف آموزشـی بـا هـدف توسـعه دانـش، مهـارت و سـرمایه ی انسـانی کشـور فعالیـت می نمایـد. دفتر مرکـزی موسسـه در تهـران و مراکـز آموزشـی آن در تهـران، مشـهد، قزویـن و کیـش مسـتقر مـی باشـد.

 • بیش از ۲۷ سال سابقه اجرایی و ارائه خدمات ارزنده در امر آموزش و پژوهش کشور
 • امکان برگزاری دوره ها در محل سازمان ها
 • بهره مندی از اساتید خبره و محتوای آموزشی علمی و به روز شده
 • امکان ارائه مدارک ملی و بین المللی
 • تایید صلاحیت از دفتر آموزش و پژوهش استانداری جهت آموزش کارکنان دولت
 • دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مشارکت / همکاری آموزشی با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی
 • توزیع جغرافیایی مناسب مراکز آموزشی موسسه (تهران، مشهد، کیش)
 • سامانه بر خط ارزیابی و تحلیل فردی (آزمون های استعداد سنجی و روانشناختی)
 • امکان برگزاری همایش های بین المللی و دوره های خاص مدیران ارشد در سالن های همایش های جزیره کیش و سایر نقاط کشور
 • تایید صلاحیت و ارائه گواهینامه معتبر جهت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

کسـب عنـوان برتریـن مرکـز آمـوزش عملیاتـی و نشـر تیٔـوری مهـارت هـا در بخـش هـای مختلـف مرتبـط بـا هلدینـگ هـا و موسسـات و شـرکت هـای وابسـته بـه بنیـاد مسـتضعفان انقـاب اسـامی و مرجـع معتبـر آموزشـی در سـطح ملـی و بیـن المللـی

ارائه و گسترش دوره های آموزشی عمومی و تخصصی معتبر در سطح ملی و بین المللی و خدمات پژوهشی و مشاوره با لحاظ نمودن فاکتور های کیفیت نوآوری و مشتری مداری، تربیت نیروی انسانی، متخصص عملیاتی از طریق ارائه آموزش های زم به داوطلبان

• تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مطابق با استاندارد ملی و بین المللی

•آموزش برای تربیت مدرسین بااستانداردهای ملیوبین المللی(trainthe trainer)

• اخذ مجوز ها و صدور گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی

• دستیابی به برند معتبر آموزشی در سطح کشور در حوزه ی ملی و بین المللی

• گسترش تحقیق و توسعه و نشریات

• آموزش های مهارت آموزی برای خانواده های تحت سرپرستی بنیاد مستضعفان انقاب اسامی

• برگزاری همایش ها و سمینار های درون و برون سازمانی

• استقرار فرایند مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقاب اسامی

• حرکت به سوی مشارکت با مراکز دانش بنیان

• رشد پایدار کمی و کیفی خدمات

• راه اندازی آموزشگاه های ملی و بین المللی موسسه آموزشی و پژوهشی سینا

• به روز رسانی دانش فنی و عملیاتی کارکنان بنیاد مستضعفان انقاب اسامی

• کاربردی وصنعت محور شدن دوره های آموزشی

حوزه های فعالیت موسسه :

• مراکز علمی کاربردی

• مشارکت های آموزشی

• اجرا و نظارت بر طرح های مطالعاتی و امکان سنجی

• برگزاری آزمون های استخدامی کشوری

• برگزاری آزمون های ارزیابی و تحلیل فردی (آزمون های استعداد سنجی و روانشناختی)

• حوزه مدیریت

• حوزه روانشناختی

• دپارتمان مدیریت و عمومی

• دپارتمان صنعت و معدن

• دپارتمان بهداشت و سلامت

• دپارتمان فناوری اطاعات

• دپارتمان زبان انگلیسی

بخـش آمـوز ش هـای بلنـد مـدت بـا اخـذ مجوز از دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی دارای سـه مرکز آمـوزش عالـی علمی-کاربـردی در دو اسـتان تهـران و خراسـان رضـوی مـی باشـد کـه در مقاطـع کاردانـی و کارشناسـی در گرایـش هـای مختلف نظیر فنـاوری اطاعـات، صنعت، مدیریـت ، اداری و خدمـات اجتماعـی دانشـجو مـی پذیـرد. ایـن بخـش بـا اتخـاذ رویکـرد جدیـد و مرکـز گسـترانه بـه دنبـال توسـعه ی همـکاری هـای آموزشـی پژوهشـی خـود بـوده کـه از آن جملـه همـکاری بـا دانشـگاه هـای معتبـر داخلـی از جملـه دانشـگاه صنعتی شـریف دانشـگاه تهـران (پردیـس البـرز)، دانشـگاه تربیـت مـدرس و همچنین برخـی از دانشـگاههای معتبر اروپایـی در برگـزاری دوره هـای MBA و DBA دررشـته هـای مدیریـت منابـع انسـانی و مدیریـت بازرگانـی قابـل توجـه مـی باشـد.